กฏระเบียบ

กฏระเบียบและข้อบังคับของสถาบันดนตรีโรสเวล

1. ระเบียบการและข้อปฏิบัติของนักเรียนในการมาเรียน

 • ตรงต่อเวลา กรณีมาสายจะไม่มีการชดเชย ครูจะสอนให้ภายในเวลาที่เหลือเท่านั้น ส่วนกรณีที่ครูมาสาย หากชั่วโมงถัดไปไม่มีนักเรียน ครูจะสอนชดเชยเวลาให้ภายในครั้งนั้น แต่หากมีนักเรียนรอเรียน หรือนักเรียนไม่สะดวกเรียนชดเชยในครั้งนั้น ทางโรงเรียนจะลงบันทึกเวลาในแต่ละครั้ง และรวมจำนวนเวลาที่ครูสาย ให้ครูสอนชดเชยเมื่อมีโอกาส
 • ควรมาเรียนสม่ำเสมอ หากนักเรียนหยุดเรียน หยุดบ่อยจะมีผลต่อการพัฒนาการเรียน
 • นักเรียนสามารถลาล่วงหน้าหากไม่สะดวกที่จะมาเรียน อย่างน้อย 1 วันก่อนเรียน
 • หากนักเรียนขาดการเรียน เกิน 2 ครั้งต่อคอร์ส ทางสถาบันของอนุญาตที่จะไม่มีการชดเชยชั่วโมงใดๆน่ะค่ะ
 • การจองเวลาเรียนนักเรียนจะต้องมาทำการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเรียนก่อนทุกครั้ง เพื่อทำการยืนยัน
 • เมื่อถึงกำหนดการชำระเงินนักเรียนที่จะเรียนต่อ จะต้องทำการชำระล่วงหน้าก่อนวันสุดท้ายของชั่วโมงเรียน มิฉะนั้นจะถือว่านักเรียนไม่เรียนต่อ
 • คอร์สมีอายุ 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน
 • ในวิชาเปียโน: นักเรียนที่เรียนปฏิบัติในระดับ Grade 1 หรืออายุ 8 ปีขึ้นไปจะต้องเรียนทฤษฎีดนตรีควบคู่กับการเรียนปฏิบัติ โดยนักเรียนทุกคนจะต้องสอบผ่านทฤษฎีดนตรีในระดับ Grade 5 ซึ่งเป็นภาคบังคับ เพื่อมีสิทธิ์สมัครสอบภาคปฏิบัติในระดับ Grade 6 ขึ้นไปของสถาบัน The Associated Board of The Royal Schools of Music (ABRSM).

 

2. ข้อปฏิบัติและสิทธิ์ของนักเรียนในการขาดเรียนการลาการย้ายเวลาการขอพักการเรียนและการเรียนชดเชย(Cancelled Lesson)

 • การลา: การลาป่วย หรือ ลากระทันหัน จะพิจารณาชดเชยเป็นกรณีไป (ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน) ให้แจ้งลาล่วงหน้ากับทางโรงเรียนโดยตรง (มิใช่กับครูผู้สอน) อย่างน้อย 1 วันก่อนถึงวันเรียน แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัย จำเป็นต้องลากระทันหันภายในวันที่มีชั่วโมงเรียน ให้รีบโทรแจ้ง อย่างน้อยที่สุด 3 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาเรียน หากนักเรียนไม่มาเรียนโดยมิได้แจ้งลาล่วงหน้าหรือแจ้งล่วงหน้าไม่ถึง 3 ชั่วโมงจะถือเป็นการขาดเรียน
 • การลาสอนของอาจารย์: ในกรณีที่ครูผู้สอนลา แต่มีครูท่านอื่นที่สามารถสอนแทนได้ จะถือว่าในชั่วโมงนั้นยังคงมีการสอนปกติ แต่หากไม่มีครูที่สามารถสอนแทนได้ ทางโรงเรียนจะโทรแจ้งให้นักเรียนทราบ และจะไม่นับชั่วโมงเรียน
 • วันหยุด: โรงเรียนเปิดทำการตามปกติ ในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั่วไป หากนักเรียนต้องการลา ทางโรงเรียนให้สิทธิ์ลาพิเศษเพิ่มเติมได้ โดยให้แจ้งทางโรงเรียนเช่นเดียวกับการลาปกติ ส่วนวันหยุดสำคัญที่โรงเรียนจำเป็นต้องปิดทำการจะประกาศ หรือ โทรแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การพักการเรียนชั่วคราว (Drop) และ เลิกเรียน: ให้แจ้งล่วงหน้าเช่นเดียวกับการลาปกติ และถือเป็นการใช้สิทธิ์ลา 1 ครั้ง นักเรียนสามารถลาพักการเรียนชั่วคราว (Drop) หลังจากที่เรียนไปแล้วอย่างน้อยที่สุด 1 งวด (4 ครั้ง) โดยมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับจากวันที่เรียนครั้งสุดท้าย นักเรียนจะไม่เสียสิทธิ์ชั่วโมงเรียนที่ยังคงเหลือเมื่อกลับมาเรียนต่อตามปกติ แต่หากเกินกำหนด 4 เดือน จะถือว่านักเรียน “เลิกเรียน” และสละสิทธิ์ชั่วโมงเรียนที่ยังคงเหลือทั้งหมด ส่วนนักเรียนที่ต้องการเลิกเรียนถาวรโดยที่ยังมีชั่วโมงเรียนเหลืออยู่ ทางโรงเรียนไม่มีนโยบายคืนค่าเรียนแต่อย่างใด

3. ใบบันทึกการลาเรียน – การสอนชดเชย

ฝ่ายธุรการจะจัดทำใบบันทึกการลาเรียน  – การสอนชดเชย ซึ่งจะระบุถึงวันที่นักเรียนลาเรียน หรือ อาจารย์ผู้สอนลาสอนและวันที่ได้ทำการสอนชดเชยแล้ว หรือยังติดค้างอยู่ โดยใช้หลักฐานจากใบเซ็นชื่อครู – นักเรียน ซึ่งฝ่ายธุรการจะทำการนัดตารางเรียนชดเชย และแจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ หรืออย่างน่อย 1-2 วัน ในกรณีเร่งด่วน

4. การประเมินผลการเรียน

 • อาจารย์ผู้สอนจะทำการประเมินผลการเรียนของนักเรียน 4 ครั้งต่อปี ในทุกๆ 3 เดือน (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม) เป็นเกรด A B C และ D ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบถึงผลการเรียนที่ครอบคลุมถึง 4 จุดประสงค์หลักที่ใช้ในการประเมิณดังนี้
 1. ทักษะดนตรีพื้นฐาน เช่น การอ่านโน้ต และนับจังหวะ (Basic Skills)
 2. เทคนิคการเล่นต่างๆ (Technical Skills)
 3. ความสามารถของการเป็นนักดนตรีและทักษะด้านโสตประสาท (Musicianship)
 4. ความตั้งใจของนักเรียนและการฝึกซ้อม (Responsibility) ซึ่งรายละเอียดของแต่ละจุดประสงค์ จะเพิ่มขึ้นตามลำดับของเกรดที่สูงขึ้น
 • ทางโรงเรียนจะมีการอัดคลิปวิดิโอหรือคลิปเสียงที่นักเรียนเล่นในทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้นักเรียนได้วิเคราะห์ และมองเห็นถึงความสามารถของตัวเอง

*การประเมินผลการเรียน เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งทางด้านการเรียน ทางโรงเรียนจะ ประเมินผลการเรียน แล้ววางแผนการเรียนของนักเรียน

5การสอบดนตรีในภาคปฏิบัติ

นักเรียนในระดับชั้นเกรดมาตรฐานจะทำการสอบดนตรีในภาคปฏิบัติตั้งแต่ระดับเกรด 1-8 ของสถาบัน ABRSM (ระดับของเกรดที่จะสอบ ขึ้นอยู่กับเครื่องดนตรีที่นักเรียนเล่น) ส่วนใหญ่การสอบ ในรอบแรก คือเดือน มิถุนายน ซึ่งเป็นรอบหลัก และ รอสองคือ เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

6. การสอบทฤษฎีดนตรี

นักเรียนจะต้องทำการสอบวิชาทฤษฎีดนตรีตั้งแต่ระดับเกรด 1-5 ให้ผ่านก่อน จึงจะสามารถไปสอบในระดับเกรด 5 ซึ่งเป็นภาคบังคับของสถาบัน ABRSM โดยมีการสอบ 3 รอบ คือ มีนาคม มิถุนายน และตุลาคมของทุกปี

7.การเลื่อนระดับชั้นและอัตราค่าเรียน

เมื่อนักเรียนสามารถสอบผ่านได้สำเร็จ และได้เลื่อนชั้นเรียนในระดับที่สูงขึ้น ทางโรงเรียนจะมีใบสำคัญรับรองถึงผลการสอบ การเปลี่ยนเกรด อัตราค่าเรียนใหม่ ให้นักเรียนทราบ

8. กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนดนตรีโรสเวล

 • House Concert: เป็นการเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมในการแสดงต่อหน้าสาธารณะชน ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกๆ 6 เดือน โดยอาจารย์ผู้สอนจะคัดเลือกให้นักเรียนที่มีความพร้อมในการแสดง
 • Pre-Exam (Mock Exam): เป็นการฝึกนักเรียนให้มีความพร้อมในการเตรียมสอบปฏิบัติของแต่ละรอบ ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณ 3-4 ครั้งในวันที่ใกล้สอบเกรด
 • Annual Concert (Recital): เป็นคอนเสิรต์ประจำปีของโรงเรียน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสในช่วงปลายเดือนธันวาคม

9. การฝึกซ้อม

การเรียนดนตรีให้สำเร็จนั้น อาศัยทักษะที่เกิดจาการฝึกซ้อมของนักเรียนเป็นหลัก ส่วนที่เหลือมาจากการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และ การเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง ดังนั้น การฝึกซ้อมที่บ้าน ถือเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของนักเรียนทุกคนที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน